„Обучения за заети лица“


Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.) - 50 мил.

Компонент 1 – 10 000 000 лв.

Компонент 2 – 40 000 000 лв.

Допустими кандидати

Работодатели, социални партньори.

Примерни допустими дейности

1 .Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.

2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Категории допустими разходи

Разходи за обучения; Разходи за публичност; Непреки разходи;

Максимален % на съфинансиране – 100%

Размер на БФП за проект (в лв.)

Минимален

За Компонент 1 – 15 0 00 лв.

За Компонент 2 – 15 0 00 лв

Максимален

За Компонент 1 - до 391 660 лева.

За Компонент 2 – до 391 166 лева


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти