„Подкрепа за предприемачество“


Операцията цели да подготви лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Операцията ще предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. Операцията също ще подпомогне и започването на реална стопанска дейност от новосъздадените от целевите групи микропредприятия с предоставянето на подкрепа за намиране на подходящи източници на финанасиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес дейността в първоначалния период от съществуване на новосъздаденото предприятие.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.) - 5 млн. лв.

Допустими кандидати:

Центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори; финансови институции

Примерни допустими дейности

1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения).

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;

- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат предприемачите; - консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;

- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;

- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Категории допустими разходи

- Разходи за персонал;

- Разходи за материални активи;

- Разходи за услуги;

- Разходи за публичност;

- Непреки разходи

Максимален % на съфинансиране – 100%

Размер на БФП за проект (в лв.)

- Минимален размер на финансовата помощ: 100 000 лв.

- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв.


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти