„Развитие на социалното предприемачество“


Основна цел на програмата:

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Кой може да кандидатства:

- Социално предприятие;

- Работодател;

- Специализирано предприятие на хора с увреждания;

- Кооперация на хора с увреждания;

- Община;

- Район на община;

- Доставчик на социални услуги;

- Неправителствена организация.

Какво финансира програмата:

1. Дейности за организация и управление на проекта;

2. Дейности по информиране и публичност;

3. осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;

- Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

- Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;

5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;

6. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месец;

7. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

8. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Размер на финансовата помощ:

- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.

- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв.

Допустими партньори

- Обучителни институции и организации;

- Общини и райони на общини;

- Доставчици на социални услуги;

- Неправителствени организации.

Изисквания към проекта:

Допустими целеви групи:

- Хора с увреждания;

- Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;

- Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;

- Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти