„Специфични обучения“


Целта на операцията е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Операцията от една страна цели да осигури предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие в чрез предоставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.

От друга страна компаниите ще получат възможност съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо обучение за заетите лица.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.) - 10 000 000

Допустими кандидати

Кандидати: Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Примерни допустими дейности

Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;

Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;

Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;

Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Важно! Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Категории допустими разходи

Разходи за персонал; Разходи за материални активи; Разходи за услуги;

Разходи за публичност;

Непреки разходи.

Максимален % на съфинансиране – 100%

Размер на БФП за проект (в лв.)

Минимален

За Компоне нт 1 – 50 хил. лв.

За Компонент 2 – 50 хил. лв

Максимален

За Компонент 1 - 391 660 лв.

За Компонент 2 - 391 166 лв


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти