„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“


Основна цел на програмата:

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

- пазар на труда и качество на работните места;

- социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

- изграждане на административен капацитет в горните две области.

Кой може да кандидатства:

български юридически лица със самостоятелна правна субектност

- НПО

- общини и техни райони

- работодатели (физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност)

- държавни институции

- социални предприятия и кооперации за хора с увреждания

- регистрирани поделения на вероизповеданията

- образователни и обучителни организации

Задължително е кандидатите да участват заедно с поне един партньор от друга страна от ЕС.

Какво финансира програмата:

- разходи за персонал;

- командировки на екипа на проекта

- разходи за закупуване на материали и консумативи, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване;

- разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане;

- разходи за външни услуги (наем, експертизи , наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и други);

- разходи за конференции, семинари, обучения и други;

- разходи за информация и комуникация и разходи за организация и управление.

Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в които участват. Средствата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни източници на финансиране от съответната страна-членка.

Процент на финансовата помощ:

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

Размер на финансовата помощ:

20 млн. лв.

- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.

- Максимален размер на финансовата помощ: 200 000 лв.

Допустими дейности:

- Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно;

- Прилагане на разработени иновативни подходи и модел;

- Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;

- Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;

- Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Други дейности са допустими при постигане целите на проекта:

- Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки;

- Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

Срокове за кандидатстване:

05.04.2017г./ 17:30 ч.


НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти